Jak pracujemy

Jak pracujemy

 

Jak pracujemy?

Nowa strategia rozwoju miasta Gliwice2040 to również nowe podejście miasta do jej tworzenia, szeroko otwarte na współpracę z mieszkańcami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych gliwiczan, przedsiębiorców, aktywistów do włączenia się w prace nad dokumentem na każdym etapie jego przygotowywania. Zależy nam na Państwa głosie, chcemy rozmawiać o tym, czego w mieście potrzeba, co działa dobrze, a co należy poprawić.

Aby ułatwić proces współpracy, poprosiliśmy o pomoc ekspertów, a cały proces podzieliliśmy na etapy.

Nad całością prac związanych z przygotowaniem strategii czuwa nasz ekspert wiodący, dr Marcin Baron. Jest wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz m.in. członkiem Zespołu Zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy. Jest również członkiem Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oraz zasiada w Śląskiej Radzie Innowacji.

Do współpracy zaprosiliśmy również ekspertów z wybranych dziedzin, których zadaniem będzie koordynacja prac grup roboczych.

Prace są prowadzone wg następującego ogólnego założenia:

 1. W pierwszej kolejności przeprowadzamy konsultacje społeczne – prosimy o wstępne sugestie, propozycje rozwiązań.
 2. Następnie przedstawione propozycje poddawane są pod dyskusje grup roboczych.
 3. Wypracowane rozwiązania są przedstawiane Prezydentowi Miasta Gliwice do akceptacji.
 4. Gotowy projekt strategii zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz niezależnej ocenie skuteczności zaproponowanych rozwiązań.

Kto tworzy strategię Gliwice2040?

Do procesu tworzenia nowej strategii miasta zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Każdy będzie miał do odegrania ważną rolę.

 • Mieszkańcy, rady dzielnicowe, przedsiębiorcy, społecznicy, aktywiści, firmy, stowarzyszenia i różnego typu organizacje funkcjonujące w naszym mieście będą dla nas źródłem wskazówek. W ramach różnych działań partycypacyjnych będzie możliwość zgłaszania potrzeb i propozycji. Liczymy, że współpraca z wieloma osobami i podmiotami będzie doskonałą okazją do ujawnienia kolejnych potencjałów w mieście, które warto będzie wspierać i rozwijać.
 • Rada Miasta Gliwice – to radni w drodze uchwały przyjmą do realizacji nową strategię rozwoju Gliwice 2040. Zanim jednak do tego dojdzie, zapraszamy wszystkich radnych do dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniami na poszczególnych etapach prac nad strategią. Liczymy na Państwa udział zarówno podczas tworzenia dokumentu, jak i konsultacji gotowego projektu.
 • Prezydent Miasta Gliwice – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest odpowiedzialny za opracowanie projektu strategii rozwoju miasta. Decyzją prezydenta Gliwic projekt naszej strategii będzie opracowany przy szerokim udziale wszystkich zainteresowanych. Propozycje zgłaszane podczas różnych działań partycypacyjnych będą porządkowane i opiniowane przez specjalnie do tego powołane grupy robocze. Następnie propozycje rozwiązań będą przedkładane do akceptacji Prezydenta Miasta Gliwice, który odpowiada za projekt nowej strategii.
 • Grupy robocze –  powołaliśmy 4 grupy: do spraw społecznych, środowiskowych, gospodarczych i przestrzennych. Grupy robocze są ciałem doradczym Prezydenta Miasta, a ich głównym zadaniem będzie zebranie i uporządkowanie pod kątem stopnia ważności propozycji zgłaszanych przez mieszkańców i uczestników procesu opracowania strategii w ramach poszczególnych form konsultacji społecznych. Z założenia chcemy, aby członkami grup roboczych byli eksperci w danej dziedzinie wyłonieni spośród mieszkańców, ich przedstawicieli oraz przedstawicieli podmiotów funkcjonujących w mieście.
 • Zespół operacyjny – składa się z wybranych pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Jego głównym zadaniem będzie organizacyjne wsparcie procesu tworzenia strategii. Zespół operacyjny będzie spajał działania poszczególnych uczestników procesu tworzenia nowej strategii.

Etapy tworzenia strategii Gliwice2040

Prace nad strategią podzieliliśmy na 6 etapów:

 1. Diagnoza i wizja
 2. Cele strategiczne i operacyjne
 3. Monitorowanie strategii i założenia jej wdrażania
 4. Przygotowanie projektu dokumentu
 5. Weryfikacja projektu strategii
 6. Uchwalenie strategii

Diagnoza i wizja

Prace nad diagnozą potencjalnych kierunków rozwoju miasta rozpoczęliśmy w 2019 roku. Opierały się one na analizie danych statystycznych oraz licznych dyskusjach podczas zajęć warsztatowych z udziałem przedstawicieli wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i spółek samorządowych. Uzgodniliśmy zestaw wskaźników diagnostycznych, a następnie w pierwszej połowie 2020 roku zebraliśmy dane. Ostateczne wnioski opracowane przy wparciu ekspertów firmy InnoCo Sp. z.o.o przedstawiliśmy w postaci raportu – Diagnozy. Zawiera on syntezę najważniejszych informacji o mieście oraz opisuje miasto w kontekście 5 współczesnych koncepcji jego rozwoju:

 • miasta kompaktowego,
 • miasta odpornego,
 • miasta ekologicznego,
 • miasta kreatywnego,
 • miasta inteligentnego.

Jak słusznie Państwo możecie zauważyć, diagnoza w obecnej postaci jest raportem statystycznym zawierającym opinie ekspertów i dla pełnego zobrazowania sytuacji w mieście wymaga uzupełnienia o odczucia i spostrzeżeniami mieszkańców. Liczymy, iż podczas licznych spotkań związanych z tworzeniem nowej strategii rozwoju miasta Gliwice2040 zechcecie Państwo uzupełnić ten dokument, podzielić się własnym zdaniem i uwagami. Pozwoli nam to przejść do dyskusji nad obrazem Gliwic w przyszłości i sformułowania wizji rozwoju miasta.

Prace będą przebiegały następująco:

 • Na początek otwarte dyskusje nad sytuacją miasta i oczekiwaniami co do jego funkcjonowania w przyszłości. Do dyskusji zapraszamy wszystkich zainteresowanych: młodzież, aktywistów, społeczników, przedsiębiorców, mieszkańców, radnych miejskich i osiedlowych. Wspólnie zastanowimy się, jak chcemy, żeby nasze miasto wyglądało w roku 2040. Jak postrzegamy mieszkańców tego miasta? Jak będzie funkcjonowała gospodarka? W jakiej przestrzeni, środowisku będziemy żyć, pracować, bawić się? Planujemy również zaangażowanie dzieci i młodzieży poprzez specjalnie dla nich przygotowane konkursy.
 • Następnie zgłoszone pomysły i uwagi zostaną przekazane grupom roboczym do dalszych analiz. Zadaniem grup, przy wsparciu ekspertów w danej dziedzinie, będzie uporządkowanie zebranych pomysłów pod kątem stopnia ważności oraz przygotowanie propozycji zapisów odnośnie do wizji Gliwic w 2040 roku. Zapisy w wersji finalnej zostaną zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Gliwice. Prace nad wizją planujemy zakończyć w II kwartale 2021 roku.

Cele strategiczne i operacyjne

Na tym etapie prac zastanowimy się wspólnie nad tym, jak przełożyć sformułowaną wizję miasta w roku 2040 na konkretne cele strategiczne i operacyjne. Etap ten będzie trwał do II kwartału 2022 roku. W tym czasie planujemy zorganizować spotkania i konsultacje. Tradycyjnie skorzystamy z eksperckiego wsparcia grup roboczych. Wynikiem naszych prac będzie wspólnie akceptowalny zestaw celów strategicznych i odpowiadających im celów operacyjnych. Ich realizacja pozwoli nam krok po kroku zbliżyć się do obrazu miasta, który ma stać się rzeczywistością w 2040 roku. Na tym etapie pojawią się zapewne zalążki nowych projektów, które będą stanowiły podstawę opracowania programów wdrażania nowej strategii.

Monitorowanie strategii i jej wdrażanie

Ten etap prac będzie polegał na wypracowaniu wskaźników monitorowania działań i osiąganych rezultatów. Będziemy się opierać na naszych dotychczasowych doświadczeniach związanych z przygotowywaniem raportów o stanie miasta oraz raportów z realizacji dotychczasowej strategii. W ramach systemu wdrażania wskażemy odpowiedzialnych za poszczególne cele strategiczne. Zidentyfikujemy ryzyka ich realizacji. Opiszemy również ogólnie źródła finansowania strategii.

Przygotowanie projektu dokumentu

Ten etap będzie miał charakter podsumowujący wcześniejsze prace. Wszystkie wypracowane i skonsultowane z mieszkańcami elementy strategii zostaną zebrane w całość.

Weryfikacja projektu strategii

Gotowy projekt strategii zostanie poddany weryfikacji. Zakładamy konsultacje z mieszkańcami i wszystkimi zaangażowanym w proces tworzenia projektu. Dodatkowo przeprowadzimy ekspercką ocenę trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji przygotowanej strategii.

Wszystkie uwagi zostaną wnikliwie przeanalizowane i rozpatrzone. Zakładamy, że ten etap zakończy się w drugiej połowie 2022 roku.

Uchwalenie strategii

Zakończeniem prac projektowych nowej strategii rozwoju miasta Gliwice2040 będzie przyjęcie jej do realizacji w postaci uchwały Rady Miasta Gliwice. Planujemy, że nastąpi to w IV kwartale 2022 roku. Będzie to również dla nas punkt wyjściowy do dalszych działań. Rozpoczniemy prace związane z wdrażaniem strategii Gliwice2040. Doprecyzujemy i uruchomimy mechanizmy jej monitorowania. O szczegółach dalszych prac i możliwości włączenia się do nich będziemy Państwa na bieżąco informować.