Czym jest strategia rozwoju miasta?

Czym jest strategia rozwoju miasta?

Czym jest strategia rozwoju miasta?

Opublikowane: 19.02.2021

Strategia rozwoju miasta to podstawowy dokument zarządzania miastem – ogólny, długofalowy plan jego rozwoju, najczęściej rozpisany na 10–20 lat. Zakładamy, że przygotowywana przez nas strategia będzie dotyczyła rozwoju Gliwic do roku 2040, a znajdą się w niej następujące elementy.

 • Wizja miasta – czyli to, jak chcemy, aby Gliwice wyglądały i funkcjonowały w roku 2040 (obraz miasta przyszłości). Przykładowo: jak ma funkcjonować gospodarka, szkolnictwo lub administracja w naszym mieście.
 • Cele do osiągnięcia – ich realizacja pozwoli nam osiągnąć zamierzoną wizję miasta. Celem może być np. stworzenie nowej infrastruktury edukacji zawodowej umożliwiającej gliwiczanom znalezienie atrakcyjnej pracy.
 • Opis wprowadzenia w życie poszczególnych zapisów oraz mierzenia postępów realizacji strategii.

Pełny wykaz niezbędnych elementów strategii miasta zawarty jest w ustawie o samorządzie gminnym. Strategia Miasta Gliwice będzie zatem zawierać:

 • wizję miasta w roku 2040 – opis tego, jak chcielibyśmy, aby miasto wyglądało i funkcjonowało w przyszłości;
 • cele strategiczne rozwoju w odniesieniu do społeczeństwa, gospodarki i przestrzeni miasta – koncentrują się one na szerokim, ogólnym ujęciu danego problemu;
 • kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
 • oczekiwane rezultaty planowanych działań (również w odniesieniu do przestrzeni) oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
 • model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta;
 • ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście;
 • obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, wraz z zakresem planowanych działań;
 • obszary strategicznej interwencji kluczowe dla samorządu miasta (jeżeli takie zidentyfikujemy), wraz z zakresem planowanych działań;
 • system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
 • ramy finansowe i źródła finansowania.

Opracowana strategia będzie planem ogólnym. Do jej wdrożenia niezbędne będą dokumenty wykonawcze zawierające określone projekty i zadania do realizacji. Dlatego po opracowaniu strategii przystąpimy do opracowania Programu lub Programów Wdrażania Gliwickiej Strategii.

Będziemy Państwa na bieżąco informować również o tych pracach.