Co wypracowaliśmy

Co wypracowaliśmy

 

Strategia Gliwice 2040 – podsumowanie

Strategia Gliwice 2040

Ocena oddziaływania na środowisko

Cele operacyjne

Ponad 100 osób wchodzących w skład 4 grup roboczych koordynowanych przez specjalistów w danej dziedzinie – dr. Marcina Barona (ekspert wiodący), dr Annę Syrek-Kosowską (ekspert grupy gospodarczej), prof. dr. hab. inż. architekta Macieja Borsę (ekspert grupy przestrzennej), dr. Leszka Trząskiego (ekspert grupy środowiskowej) oraz Sylwię Widzisz-Pronobis i Grzegorza Pronobisa (eksperci grupy społecznej) – przygotowało 20 ambitnych celów operacyjnych, doprecyzowujących obrane przez Gliwice cele strategiczne i opisujących zamierzony stan docelowy w perspektywie kolejnego dziesięciolecia.

Prezentację ich rodzajów zaczynamy od celów horyzontalnych, będących nowością prac nad strategią miasta.

Cele horyzontalne kreślą obraz przyszłej przestrzeni Gliwic, wyznaczają nowe podejście do kwestii przemieszczania się po mieście i zwiększają nacisk na obecność w nim przyrody, zieleni i wody. Osiągnięciu celów ma sprzyjać aktywne włączenie mieszkańców w planowanie przestrzenne, uważne słuchanie głosu gliwiczan oraz współdziałanie Urzędu Miejskiego z lokalnymi społecznościami.

W grupie 20 celów operacyjnych, które rozwijają postanowienia celów strategicznych i pokazują, co gliwicki samorząd i jego partnerzy zamierzają osiągnąć w nadchodzących latach, ważne miejsce zajmują cele społeczne związane z szeroko rozumianą aktywnością mieszkańców. Odwołują się one przede wszystkim do wykształcenia, postaw i potrzeb gliwiczan oraz ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Gliwice będą rozwijać się i bogacić z korzyścią dla wszystkich. W nadchodzących latach miasto chce nadal silnie inwestować w wiedzę, wspierać rozwój nowoczesnych, wytwarzanych na miejscu technologii i różnorodną działalność gospodarczą. Ważna będzie – tak jak do tej pory – innowacyjność i mądre zarządzanie, partnerstwo, skupienie się na potrzebach obecnych i przyszłych mieszkańców, a także kreatywność. Magnesem Gliwic ma być ich przestrzeń i dziedzictwo oraz atrakcyjna oferta zamieszkania i spędzania czasu wolnego. To wszystko elementy racjonalnego gospodarowania – wyznacznika celów gospodarczych nowej strategii „Gliwice 2040”.

Prezentację 20 celów operacyjnych, które rozwijają postanowienia celów strategicznych i pokazują, co gliwicki samorząd i jego partnerzy zamierzają osiągnąć w nadchodzących latach, zamykamy omówieniem celów środowiskowych. Skupiają się one na szeroko rozumianym dobrostanie gliwiczan, czyli komfortowym życiu w miejskim środowisku. Planując przyszłość Gliwic, wszyscy chcemy więcej zieleni, czystego powietrza i wody, miasta dobrze utrzymanego i przygotowanego do następstw zmian klimatu, słowem – miasta innowacyjnych rozwiązań sprzyjających ludziom i przyrodzie.

Cele strategiczne

Po tym, jak w 2021 roku eksperci i członkowie czterech grup roboczych zaangażowanych w prace nad strategią „Gliwice 2040” nakreślili wizję przyszłości naszego miasta, przyszedł czas na finał kolejnego, niezwykle ważnego etapu, jakim jest sformułowanie celów strategicznych. Dzięki ich konsekwentnej realizacji, Gliwice za dwie dekady będą miastem jeszcze bardziej dynamicznie rozwijającym się, aktywnym i zorientowanym na przyszłość.

Zgodnie z przyjętymi w celach strategicznych założeniami, Gliwice w 2040 roku to miasto nauki, rozwoju technologii i różnorodnej działalności gospodarczej, powszechnego dostępu do usług publicznych oraz atrakcyjnej oferty zamieszkania i spędzania czasu wolnego. Gliwiczanie aktywnie i świadomie uczestniczą w rozwoju miasta, czerpiąc korzyści z jego atrakcyjnego położenia i dobrostanu, jaki stwarza obecność zieleni i rzeki. Gliwice to zarazem miasto rozwiązań sprzyjających środowisku i przyrodzie.

Założenia te są efektem jesiennych spotkań tematycznych w Ratuszu i prowadzonych tam dyskusji i analiz czterech zespołów doradczych prezydenta miasta, w skład których wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, radni miejscy i dzielnicowi, reprezentanci Politechniki Śląskiej, lokalnych instytutów badawczych i NGO’sów, a także dysponujący fachową wiedzą i doświadczeniem mieszkańcy, którzy zgłosili się do prac. Zespoły te, a w zasadzie grupy robocze (społeczna, środowiskowa, przestrzenna i gospodarcza), działają przy wsparciu specjalistów – dr. Marcina Barona (ekspert wiodący), dr Anny Syrek-Kosowskiej (ekspert grupy gospodarczej), Szymona Ciupy i dr. hab. inż. architekta Macieja Borsy (eksperci grupy przestrzennej), dr. Leszka Trząski (ekspert grupy środowiskowej) oraz Sylwii Widzisz-Pronobis i Grzegorza Pronobisa (eksperci grupy społecznej).

Wizja Gliwic 2040

Jakich Gliwic chcemy w perspektywie 20 lat? W jakiej przestrzeni i środowisku będziemy żyć, pracować, bawić się? Pożądany obraz przyszłości został już nakreślony! Zdefiniowanie wizji do strategii „Gliwice 2040” – bo o niej mowa – pomogło ekspertom i członkom czterech grup roboczych określić główne kierunki dalszych działań nad tym dokumentem. Kolejnym krokiem będzie teraz opracowanie celów strategicznych i operacyjnych – niezmiennie z wykorzystaniem opinii i uwag mieszkańców gromadzonych m.in. podczas wakacyjnej akcji spotkań plenerowych.

Dziękujemy wszystkim osobom, których zaangażowanie przyczyniło się do stworzenia wizji, szczególnie członkom czterech grup roboczych pracujących w ostatnich miesiącach pod okiem dra Marcina Barona, dr Anny Syrek-Kosowskiej, Szymona Ciupy, dra hab. inż. architekta Macieja Borsy, dra Leszka Trząskiego, Sylwii Widzisz-Pronobis i Grzegorza Pronobisa. Ich fachowa wiedza i postulaty wyznaczyły zasadniczy ślad wizji, splecionej z dotychczas zebranymi uwagami i opiniami mieszkańców, społeczników, aktywistów, seniorów, uczniów i studentów, przedsiębiorców, radnych miejskich i osiedlowych.

Przygotowana na tej podstawie wizja – ważny etap w procesie formułowania nowej strategii miasta – jest gotowa.

Jakie są główne składniki wizji Gliwic?

  • Gliwice 2040 są dynamicznie rozwijającym się, aktywnym i zorientowanym na przyszłość miastem.
  • W Gliwicach najważniejsi są ludzie. Ich aspiracjom podporządkowane jest myślenie o roli oraz wykorzystaniu zasobów środowiskowych i materialnych.
  • Gliwice są w czołówce europejskich miast szybko odczytujących przyszłe trendy. Z wyprzedzeniem tworzą i przyjmują rozwiązania pozwalające sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu.
  • Firmy, instytucje i przestrzenie publiczne tworzą ponadprzeciętną jakość oferty Gliwic w zakresie pracy i spędzania czasu wolnego. Miasto jest filarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jednym z najważniejszych punktów w południowej części Polski.

Gliwicka wizja jest zgodna z Kartą Lipską – unijnym dokumentem postulującym zrównoważony rozwój miast. Podkreśla on, że dobrobyt gospodarczy, równowaga społeczna i zdrowe środowisko są równie ważne.

Spotkania online na platformie Zoom

Siedem ponaddwugodzinnych sesji na platformie Zoom, ponad trzystu uczestników, gorące dyskusje o stanie 21 gliwickich dzielnic i inspirujące pomysły na przyszłość naszego miasta, nad którymi pochylą się eksperci zaangażowani w prace nad nową strategią Gliwice 2040. A zatem: zgłoszone przez uczestników spotkań (i na gorąco spisywane przez moderatorów grup dyskusyjnych) pomysły, spostrzeżenia, odczucia i opinie uzupełnią posiadaną przez miasto diagnozę potencjalnych kierunków rozwoju, wykorzystującą 5 koncepcji miasta przyszłości – kompaktowego, elastycznie reagującego na zmiany, ekologicznego, kreatywnego, wykorzystującego inteligentne rozwiązania w duchu smart city.

Szobiszowice, Baildona, Zatorze – opis planszy w formie tekstowej

Obrońców Pokoju, Kopernika, Żerniki – opis planszy w formie tekstowej

Łabędy, Czechowice – opis planszy w formie tekstowej

Wilcze Gardło, Ostropa, Brzezinka, Stare Gliwice, Bojków – opis planszy w formie tekstowej

Sikornik, Trynek – opis planszy w formie tekstowej

Sośnica, Ligota Zabrska – opis planszy w formie tekstowej

Wojska Polskiego, Politechnika, Śródmieście – opis planszy w formie tekstowej