#Gliwice2040. Cele środowiskowe

#Gliwice2040. Cele środowiskowe

#Gliwice2040. Cele środowiskowe

Opublikowane: 12.05.2022

Prezentację 20 celów operacyjnych, które rozwijają postanowienia celów strategicznych i pokazują, co gliwicki samorząd i jego partnerzy zamierzają osiągnąć w nadchodzących latach, zamykamy omówieniem celów środowiskowych. Skupiają się one na szeroko rozumianym dobrostanie gliwiczan, czyli komfortowym życiu w miejskim środowisku. Planując przyszłość Gliwic, wszyscy chcemy więcej zieleni, czystego powietrza i wody, miasta dobrze utrzymanego i przygotowanego do następstw zmian klimatu, słowem – miasta innowacyjnych rozwiązań sprzyjających ludziom i przyrodzie.

W myśl tych założeń, w nadchodzących latach akcent stawiany będzie – tak jak do tej pory – na uzyskanie w Gliwicach czystszego powietrza, zmniejszenie poziomu hałasu i uciążliwości wynikających ze zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Służyć temu ma m.in. aktywny udział gliwickiego samorządu w regionalnych przedsięwzięciach na rzecz poprawy jakości powietrza, a także promowanie i upowszechnianie przez miasto proekologicznych standardów zrównoważonego budownictwa w nowej zabudowie oraz przy modernizacji starszych budynków i kamienic. Wzorem europejskiego lidera miejskich innowacji środowiskowych – Kopenhagi – przewiduje się intensywny rozwój produkcji ciepła i energii elektrycznej z odpadów. Działania te, obok wymiernych korzyści finansowych w postaci „darmowego” ciepła odpadowego i prądu, będą miały olbrzymi wymiar proekologiczny.

Unowocześnianiu infrastruktury drogowej Gliwic mają towarzyszyć kolejne przedsięwzięcia nakierowane na rozwiązanie problemów jakości powietrza i miejskiego hałasu. Będą to m.in. naturalne rozwinięcia obecnych akcji, takich jak tworzenie zielonych szpalerów drzew wzdłuż ulic, odbrukowywanie i zazielenianie miejskiej przestrzeni czy powiększanie taboru cichych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych i elektrycznych. Oprócz tego promowane i wprowadzane będą dalsze działania na rzecz ograniczenia tzw. hałasu świetlnego. Pozwolą one zminimalizować zanieczyszczenie gliwickiego nieba zbyt silnym, nadmiernie rozproszonym oświetleniem, które niekorzystnie wpływa nie tylko na dobowy rytm ludzi, ale też na miejską roślinność, naturalnie przystosowaną do życia w ciemności w czasie nocy.

Gliwice od długiego czasu prowadzą intensywne działania, których celem jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza nad miastem, a tym samym – poprawa jakości życia mieszkańców. Aktywnie też współdziałają w inicjatywach na rzecz legislacji i skutecznego egzekwowania przepisów środowiskowych. Ten kierunek w nadchodzących latach będzie kontynuowany i wzmacniany.

Aby miasto było bezpieczne i odporne na skutki zdarzeń nadzwyczajnych i skrajnych zjawisk atmosferycznych, planuje się rozwijanie inteligentnego systemu monitorowania zagrożeń i publicznego ostrzegania oraz wdrażanie różnorodnych rozwiązań gwarantujących ochronę przeciwpowodziową. Służby odpowiedzialne za zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii będą mogły liczyć na logistyczne wsparcie ze strony samorządu. By zagwarantować mieszkańcom niezakłócony dostęp do czystej i zdrowej wody pitnej, miasto nadal będzie różnicować zaopatrzenie wodne gliwickich dzielnic, wykorzystując do tego własne ujęcia głębinowe z uzupełnieniem z sieci regionalnej. Dodatkowo chce ograniczać, a nawet eliminować te działalności, które w znaczący sposób mogą oddziaływać na stan środowiska wodno-gruntowego na terenach zasilania gliwickich ujęć wód podziemnych.

Na tym nie koniec. Miasto w porozumieniu z ościennymi gminami silniej zaangażuje się w tzw. cyrkularną gospodarkę odpadami, odwołującą się do nośnego ekohasła „Nadaj śmieciom drugie życie”. Miasto skupi się zwłaszcza na rozwijaniu lokalnego rynku surowców pozyskiwanych z komunalnych śmieci oraz na dalszym organizowaniu lokalnego przemysłu przetwarzania odpadów. Przewiduje się, że odpady palne nienadające się do innych form odzysku powinny trafiać w przyszłości do lokalnych instalacji termicznego przekształcania, takich jak planowany Park Zielonej Energii. Tam – jak we wspomnianej już Kopenhadze – powstawać będzie tzw. ciepło odpadowe, ważne dla miejskiego systemu zaopatrzenia w energię.

Promowane wśród gliwiczan i szeroko upowszechniane będzie nowoczesne, proekologiczne kompostowanie. Nie zabraknie też dalszej edukacji najmłodszych z zakresu segregacji i przetwarzania śmieci, a także „zielonych” mikroprojektów przeznaczonych dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Jednym z kluczy do sukcesu naszego miasta na niwie rozwiązań sprzyjających środowisku i przyrodzie będzie innowacyjny system zaopatrzenia w energię, integrujący różne źródła energii i rodzaje sieci dystrybucyjnych – zdradza Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta, które koordynuje prace nad strategią „Gliwice 2040”. – Na realizację tego celu złożą się szeroko zakrojone działania. Planowane jest np. konsekwentne integrowanie sieci dystrybucji energii i indywidualnych instalacji, z dużym udziałem magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła. Unowocześniana będzie też sfera e-zarządzania sieciami zaopatrzenia mieszkańców i instytucji w nośniki energii oraz w wodę – wylicza Katarzyna Kobierska.

System ciepłowniczy Gliwic w nadchodzących latach ma być rozwijany przy maksymalnym wykorzystaniu kogeneracji, ciepła odpadowego oraz odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych. Zasilanie światłem słonecznym stanie się też powszechniejsze w wielu elementach architektonicznych i użytkowych przestrzeni publicznej miasta.

Zachęcamy do śledzenia postępów tworzenia strategii „Gliwice 2040” i kontaktów z Biurem Rozwoju Miasta UM (e-mail: gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550).

cele środowiskowe