#Gliwice2040. Cele społeczne

#Gliwice2040. Cele społeczne

#Gliwice2040. Cele społeczne

Opublikowane: 21.04.2022

W grupie 20 celów operacyjnych, które rozwijają postanowienia celów strategicznych i pokazują, co gliwicki samorząd i jego partnerzy zamierzają osiągnąć w nadchodzących latach, ważne miejsce zajmują cele społeczne związane z szeroko rozumianą aktywnością mieszkańców. Odwołują się one przede wszystkim do wykształcenia, postaw i potrzeb gliwiczan oraz ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Miasto społeczności świadomie uczestniczącej w rozwoju” oraz „Miasto włączenia społecznego i powszechnego dostępu do usług publicznych” – to właśnie cele społeczne przyszłej strategii „Gliwice 2040”. Kluczem do sukcesu przy ich realizacji będzie edukacja. Gliwicki samorząd we współpracy z partnerami – szkołami wyższymi i biznesem – chce rozwijać wysokiej jakości, zróżnicowaną ofertę kształcenia. Wspierane będą nie tylko innowacje w nauczaniu. Gliwice postawią na edukację upowszechniającą m.in. idee obywatelskości, integracji społecznej i odpowiedzialności za drugiego człowieka, otoczenie oraz środowisko. Edukację, która wyrównuje szanse dzieci i młodzieży, a zarazem umożliwia rozwój zawodowy dorosłych.

Jak pokazały miesiące pandemii koronawirusa czy wybuch wojny w Ukrainie, są w życiu sytuacje, których pojawienia się czy przebiegu nie da się do końca przewidzieć. Zapisanym w celach strategii narzędziem pozwalającym miastu lepiej się do nich przygotować będzie edukacja szkolna i pozaszkolna. Obejmie ona różne kwestie – od uczenia najmłodszych, czym jest empatia, po reguły zachowania się w trudnych sytuacjach i niesienie pomocy w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, także tych związanych z postępującymi zmianami klimatu.

Świadomi mieszkańcy to silna społeczność! Gliwice chcą wzmacniać świadomość obywatelską i wspólnotowość, stawiając na różne formy partycypacji społecznej. Miasto będzie uważnie wsłuchiwać się w głos mieszkańców oraz współdziałać z lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi.

Ważnym kierunkiem działań gliwickiego samorządu będzie także upowszechnianie korzystania z cyfrowych danych o mieście, w tym Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), w procedurach i rozwiązaniach technicznych sprzyjających partycypacji społecznej.

Aby łatwiej było mieszkańcom poruszać się w świecie cyfrowych usług, przewiduje się m.in. organizację warsztatów edukacyjnych i instruktażowych przeznaczonych dla odbiorców w różnym wieku. Pierwsze takie szkolenia de facto już się odbywają, co jest jednym z pokłosi spotkań i prac grupy przestrzennej tworzącej strategię „Gliwice 2040”.

Dzięki nawiązanej współpracy Miasta Gliwice i Politechniki Śląskiej, pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego UM szkolą w kwietniu i maju studentów uczelni z obsługi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). Pokazują, jak posługiwać się jego narzędziami i funkcjonalnościami, by uzyskać przydatne dane mogące być wartościowym materiałem do dalszych analiz. Umiejętne i powszechne wykorzystywanie przez gliwiczan udostępnianych przez miasto elektronicznych danych to bowiem jedno. Jest też szersza perspektywa, za którą kryje się chęć wyrobienia w mieszkańcach nawyku sięgania do MSIP-u jako szerokiego zbioru sprawdzonych i wiarygodnych informacji – „twardych” danych o Gliwicach.

W perspektywie nadchodzących lat miasto zamierza również silniej skupić się na mieszkańcach potrzebujących wsparcia.

Będą temu służyć nowe programy aktywizacji społecznej kierowane do osób w różnym wieku, przedsięwzięcia sprzyjające włączeniu społecznemu imigrantów i uchodźców, a także utrzymywanie w dzielnicach miejsc przydatnych do organizacji spotkań, warsztatów czy wydarzeń edukacyjnych. Usprawniany będzie miejski system udzielania pomocy społecznej. Gliwice, realizując projekt budowy nowoczesnego szpitala miejskiego, którego ofertę uzupełnią specjalistyczne poradnie przyszpitalne, chcą współtworzyć ponadlokalną ofertę opieki zdrowotnej. Zapobieganie chorobom będzie w niej równie ważne jak ich leczenie.

Cele społeczne ujmują najważniejsze sprawy i tematy bliskie mieszkańcom, poruszane podczas wakacyjnych spotkań w dzielnicach Gliwic – podkreśla Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta, które kieruje pracami nad strategią „Gliwice 2040”. – Swoje odzwierciedlenie ma w nich m.in. potrzeba większego angażowania się w życie miasta i współdziałania z samorządem. Mocno wybrzmiewa w nich chęć aktywizacji życia w dzielnicach, dalszego rozwijania oferty edukacyjnej i bazy przedszkolnej czy wspólnych działań proekologicznych. Ważną kwestią dla mieszkańców jest też szeroko rozumiana integracja – wylicza Katarzyna Kobierska. (kik)

 

Zachęcamy do śledzenia strony gliwice2040.gliwice.eu i kontaktów z Biurem Rozwoju Miasta UM
(e-mail: 
gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550).

baner cele społeczne